Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez StaraMilosna.info

(w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną)

§1. Pojęcia

Pojęcia używane w niniejszym Regulaminie mają znaczenia jak niżej:

 1. Serwis – system aplikacji internetowych stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki, w tym graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami, prowadzony przez Usługodawcę pod adresem http://www.staramilosna.info
 2. Usługodawca - firma nednet.pl Bartłomiej Kuleszewicz, prowadząca działalność pod adresem: 05-077 Warszawa-Wesoła, ul. Diamentowa 7 m. 16, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 9522007514, o nadanym numerze REGON: 146380430, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która przez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do usług udostępnianych za pomocą Serwisu przez Usługobiorcę.
 4. Usługa – wykonanie świadczenia bez jednoczesnej obecności Stron poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, i przechowywania danych, które są w całości wysyłane i odbierane lub transmitowane za pomocą sieci Internet.
 5. Strony - Usługodawca i Użytkownik.

§2. Postanowienia Ogólne

 1. Właścicielem Serwisu jest Usługodawca.
 2. Regulamin określa rodzaje oraz warunki dostarczania Usług za pomocą Serwisu przez Usługodawcę oraz zasady korzystania z Serwisu, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Usługodawca świadczy swoje Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.
 4. Regulamin jest dostępny w Serwisie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.
 5. Jeżeli zajdzie konieczność zmiany Regulaminu, Usługodawca udostępnieni w Serwisie jego nową wersję, o czym zawiadomi Użytkownika. Regulamin w zmienionej wersji będzie wchodzić w życie nie wcześniej niż 14 dni po dniu udostępnienia jego nowej wersji i zamieszczeniu informacji w Serwisie o dokonanej zmianie w Serwisie. Użytkownicy zarejestrowani w Serwisie zostaną dodatkowo poinformowani mailem o zmianie Regulaminu co najmniej na 14 dni przed wejściem zmiany w życie. Jeżeli Użytkownik, który nie akceptuje zmiany Regulaminu jest zobowiązany poinformować Usługodawcę o braku akceptacji w terminie 14 dni od daty z jaką wprowadzono informację do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jej treścią . Do Dostarczania Usług ma zastosowanie Regulamin w brzmieniu obowiązującym na dzień zawarcia umowy.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści innych niż określone Regulaminem, reklamowych lub o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać wadliwe funkcjonowanie Serwisu. W razie otrzymania przez Usługodawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze danych dostarczanych przez Użytkownika, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych.

§3. Rodzaj i zakres usług

 1. Usługodawca prowadzi działalność polegającą na świadczeniu Usług za pośrednictwem Serwisu w postaci treści przekazywanych i odbieranych za pomocą urządzeń i programów umożliwiających komunikowanie się na odległość treści przekazywanych i odbieranych z wykorzystaniem sieci Internet polegające na:
 2. Dostęp do większości usług Serwisu jest bezpłatny, w szczególności nie są pobierane opłaty za rejestrację oraz publikowanie podstawowych informacji o Firmach.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Serwisu i jednocześnie zobowiązuje się poinformować o zmianach odpowiednio wcześniej.

§4. Wymagania techniczne

 1. Warunkami technicznymi korzystania z Serwisu są:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. posiadanie konta e-mail
  3. przeglądarka internetowa, jedna z następujących: Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowana do najnowszej wersji włączona obsługa Cookies i Java Script
 2. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust.1, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu.

§5. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług

 1. Zawarcie umowy następuje poprzez rejestrację w Serwisie i aktywację Konta.
 2. Rejestrując Konto Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Usługodawcy o cofnięciu zgody.
 4. W celu rejestracji Użytkownik wypełnia formularz zamieszczony na stronie.
 5. Usługodawca zapewnia Użytkownikom dostęp do własnych danych oraz umożliwia ich poprawianie i uzupełnianie. Usługodawca nie udostępnia danych osobom trzecim bez zgody Użytkownika, chyba że zażąda tego uprawniony organ.
 6. Poprzez rejestrację w Serwisie i aktywację Konta Użytkownik:
  1. zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu;
  2. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  3. potwierdza autentyczność danych podanych w formularzu rejestracyjnym;
  4. wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe komunikatów systemowych, przerwach technicznych w działaniu Serwisu, zmianach w Regulaminie, nowych funkcjonalnościach, oraz informacji handlowych.
 7. Niedopuszczalne jest posiadanie więcej niż jednego Konta.
 8. Zabrania się udostępniania swojego Konta innym podmiotom.
 9. Zabrania się korzystania z Kont należących do innych podmiotów
 10. Na podany adres poczty elektronicznej Użytkownik otrzymuje wiadomość, w treści której znajduje się link. Uruchomienie linka powoduje aktywację konta i umożliwia logowanie.
 11. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 12. Użytkownik może rozwiązać umowę poprzez skasowanie swojego konta.
 13. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną bez podania przyczyny i w trybie natychmiastowym.
 14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy poprzez skasowanie konta, jeżeli działanie Użytkownika jest niezgodne z prawem, regulaminem lub godzi w wizerunek Serwisu.
 15. Usługodawca zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Usługodawcy.

§6. Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych osobowych w stosunku do informacji podawanych przez Użytkowników podczas korzystania z Serwisu jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Usługodawca będzie przetwarzać zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną w celach związanych z Dostarczaniem Usług.
 3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www.
 4. Informacje w formularzach.
  1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
  2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
  3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
  4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.
 5. Dane osobowe Usługodawca będzie przetwarzać zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną również w celach związanych z marketingiem bezpośrednim własnych produktów i usług, jak również w celu badania rynku oraz w celach związanych z przesyłaniem informacji handlowych drogą elektroniczną od Usługodawcy.
 6. Użytkownik może korzystać z Serwisu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, chyba, że podanie określonych danych osobowych jest konieczne do Dostarczenia Usługi.
 7. Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, nazwę firmy w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz do celów rozliczeń, rachunkowych – Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP), adres, w tym adres e-mail, telefon, fax.
 8. Usługodawca jest uprawniony do przetwarzania również innych niż te wskazane powyżej w ust. 3 danych osobowych Użytkowników, jeżeli są niezbędne do realizacji Usługi. W takim przypadku dane te będą każdorazowo wyraźnie oznaczane jako dane niezbędne do wykonania Usługi.
 9. Użytkownik wraża zgodę i udostępnia swój adres e-mail w celu wykorzystania go przez Usługodawcę na potrzeby działań marketingowych Usługodawcy.
 10. Jeżeli doszłoby do korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, Usługodawca ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. Usługodawca powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.
 11. Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę mogą być także udostępnione:
  1. odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  2. innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 12. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 13. Użytkownikowi przysługuje prawo:
  1. Dostępu do swoich danych osobowych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji z Usługodawcę;
  2. Żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa, w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres siedziby Usługodawcy;
  3. Sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres siedziby Usługodawcy.